pH Pool Smart granulaat pH- 5kg

Pool Smart granulaat pH- 5kg

Pool Smart granulaat pH- 5kg

€ 17,00

 In winkelmandje

Details

Gebruiksaanwijzing: 
Snel oplosbaar granulaat - Chloorvrij
Ideale pH waarde 7.0 - 7.4.
150 g granulaat is voldoende om de pH waarde van 10 m³ zwembadwater met 0.1 tot 0.2 te doen dalen :
bij hard water is meer, bij zacht water is minder product nodig. Het granulaat oplossen in een emmer water en toevoegen aan het zwembadwater. Bij een hoge pH het product in meerdere keren doseren en na elke toevoeging de pH-waarde opnieuw testen na ca. 12 u. alvorens opnieuw te doseren. Niet in de buurt van metalen delen in het zwembad gieten. Nooit met andere chemicaliën mengen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen. Dit product buiten bereik van kinderen houden, rechtopstaand, in gesloten originele verpakking, koel en niet in direct zonlicht vervoeren of opslaan.
Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: